Interview met Huib Bouwman fractievoorzitter van ChristenUnie Reimerswaal

foto Huib Bouwman-landscape-JRNJ-CUreimerswaal-17dinsdag 23 november 2021 20:40

Huib Bouwman zit sinds voorjaar 2017 in de gemeenteraad namens ChristenUnie. Na de verkiezingen van maart 2018 werd hij fractievoorzitter. De web-redacteur zocht hem op en samen kijken we wat terug naar de achterliggende jaren en kijken we al wat vooruit naar de verkiezingen van maart volgend jaar.
Wat gebeurde er in die jaren? Soms viel het wat tegen en waren er teleurstellingen, soms konden er belangrijke zaken gerealiseerd worden, waar nu nog met genoegen op wordt teruggekeken.

 

Huib, hoe ben je in de politiek verzeild geraakt?

Nou dat kwam voor iedereen onverwacht, ook voor mijzelf. Ik had mij nooit voor kunnen stellen dat ik, die absoluut geen politieke interesse had, als gepensioneerde ooit fractievoorzitter zou worden. Ik was wel betrokken bij ChristenUnie als penningmeester maar die betrokkenheid beperkte zich meestal tot een paar vergaderavonden per jaar en soms helpen met posters plakken in verkiezingstijd. Ook mijn privéleven, werk, gezin en kerk, was genoeg en  actief in de politiek…. had echt niet mijn interesse.

Na mijn pensionering in 2016 ben ik 6 weken op bezoek geweest bij en meegewerkt op een grote wijngaard van vrienden in Zuid-Afrika. Heerlijk om even los te komen van je ‘oude ritme‘, een andere cultuur en natuur, prachtige omgeving met bergen en zelfs op safari naar de ‘big five’. In die periode kon ik ook wel nadenken over, wat wil ik gaan doen nu ik niet meer hoef te werken….

Al snel nadat ik terug was werd mij  gevraagd om raadslid te worden, omdat wegens omstandigheden onze fractievoorzitter moest stoppen. Ik heb mezelf afgevraagd en hierover gemediteerd of ik wel de juiste persoon zou zijn voor die job. Uiteindelijk besloot ik het ‘te proberen’ tot de verkiezingen van maart 2018, om daarna te besluiten of ik dit wilde doorzetten of niet….en nu zit ik dus al 5 jaren in de gemeenteraad en wil ik nog graag een periode door!

 

Wat is zo mooi aan de lokale politiek?

De ‘overheid’ heeft in Nederland drie verschijningsvormen, namelijk de nationale overheid, de provincie en de lokale overheid: de gemeente. De lokale overheid is wat ChristenUnie betreft de belangrijkste verschijningsvorm van de overheid, dicht bij de burgers. Een overheid ook die een belangrijke rol heeft te spelen in het sociale beleid van Nederland. 'Gemeenten zijn de oren, ogen en handen voor burgers die kwetsbaar zijn, die het van de overheid moeten hebben.

De landelijke overheid heeft veel taken gedecentraliseerd naar de gemeente. Of het nu gaat om jeugdzorg, de WMO, armoedevoorzieningen, de opvang van daklozen of voorzieningen als een bibliotheek of zwembad: de gemeente staat voor je klaar. De gemeenten moeten genoeg geld krijgen om al deze taken op een behoorlijke manier uit te voeren en daar wringt het schoentje een beetje. Met geringe middelen moet een gemeente toch ‘groots presteren’. Dat betekent dat de gemeente steeds de goede besluiten moet nemen. Vanuit de oppositie heeft ChristenUnie maximaal meegedaan om ideeën in te brengen en plannen die de gemeente had beter te maken. Die opzet van de lokale politiek met coalitie en oppositie vinden we verre van ideaal, maar daarover later.

 

Het functioneren van de lokale politiek was dus blijkbaar een tegenvaller, kun je dat uitleggen?

In de aanloop naar de verkiezingen van 2018 en inmiddels wat meer bekend met het functioneren van gemeenteraad en college van B&W vond ik een aantal zaken, zacht uitgedrukt, een beetje merkwaardig, maar ook niet eerlijk.
Ik vond het oneerlijk dat je, als oppositiepartij, nog zo je best kon doen, maar dat er vaak door de coalitiepartijen, een meerderheid in de raad, al was afgesproken hoe er gestemd zou gaan worden. Feitelijk maakte het niets uit, of je wel of niet je best deed, de coalitie besliste toch, heel frustrerend.

Ik ben me gaan inlezen en ontdekte dat de wetgever de gemeentepolitiek heel anders bedoeld had, maar dat wij ons in Reimerswaal daar slecht aan hielden. In deze wet is o.a. opgenomen dat de rollen van de raad en het college strikt gescheiden dienen te zijn. Maar wat zag ik in Reimerswaal?
Niets daarvan, behalve dat een wethouder niet langer én wethouder én raadslid kon zijn en dat de raad een griffier kreeg, maar absoluut géén gescheiden rollen! ChristenUnie heeft daar een punt van gemaakt bij de verkiezingen in 2018 en met succes, want we kregen 39% meer stemmen dan in 2014!

We gaan dit ook weer als een belangrijk punt inbrengen bij de komende verkiezingen, want we bewegen, als gemeente Reimerswaal, in de goede richting, maar er is op dit punt nog steeds veel te verbeteren.

 

Dit verklaart ook meteen de ChristenUnie verkiezingsleus van 2018 ‘Het moet ANDERS en BETER’, wat moest er anders en wat moest er beter?

De gemeente Reimerswaal bestaat ondertussen meer dan 50 jaren (dit hebben we onlangs nog gevierd: https://reimerswaal.christenunie.nl/k/n22748/news/view/1380982/373217/concert-koninklijke-luchtmacht-orkest-voor-50-jarig-bestaan-van-de-gemeente-reimerswaal.html ) en in die 50 jaren is er, met uitzondering van de laatste keer, steeds een het coalitie gevormd van het koppel SGP-CDA aangevuld met of VVD of PvdA. Die coalitie deelde vervolgens 4 jaar lang de lakens uit. We pleitten er in 2018 om dit anders te doen en dat gebeurde, maar niet op de manier die ChristenUnie voor ogen had. Wij willen graag een raadsbreed akkoord vormen waarin alle partijen betrokken worden en we gaan ons daar ook de komende tijd weer hard voor maken.
Politiek moet gaan over de verschillende ideeën, die er zijn om de Reimerswaalse samenleving tot bloei te brengen. Toch gaat het nu soms ook om de ordinaire macht van het getal en dat botst met elkaar.

We hebben nog meer ideeën voor het anders, lees ons verkiezingsprogramma maar!

Het anders betekent ook meteen beter voor de gemeenteraad maar indirect ook beter voor onze inwoners. Er wordt geen energie meer verloren met politieke spelletjes van coalitie en oppositie, maar alle energie in de gemeente politiek en op het gemeentehuis kan aangewend worden voor een beter bestuur van onze gemeente.

Overigens betekent dit niet dat de ChristenUnie, als oppositiepartij, geen enkele invloed heeft (gehad) in de afgelopen jaren. We hebben dankzij de inbreng van de ChristenUnie, de ongewenste mestvergister in de Bathpolder tegen kunnen houden. Wij waren lang een roepende in de woestijn, maar in samenspraak met verontruste burgers en buurtbewoners hebben we een effectief front kunnen vormen tegen de energiereus Engie, die uiteindelijk opgaf. Naast dit zeer positieve resultaat, ben ik ook trots op de manier waarop, want we willen als ChristenUnie betrokken burgers betrekken bij besluitvorming. We moesten in dit dossier door veel muren heen breken, maar met resultaat!

 

Je hebt het politieke vak, dus ‘al doende’ geleerd?

Ja, wel voor een belangrijk deel tenminste. Ik heb veel te danken gehad aan Andries Jumelet met zijn jarenlange ervaring in de fractie. Ook van de voormalige griffier Tycho Jansen heb ik veel geleerd en ook van de griffiers na hem trouwens. Verder krijgt de fractie hulp van fractieondersteuners en van het bestuur wat heel waardevol is. Je kunt het niet in je eentje, het is altijd teamwork.

Ik was ook blij met de uitbreiding van onze fractie, na de verkiezingen in maart 2018, van twee naar drie raadsleden en dat Barbara van den Bogaerdt als nieuw raadslid aanschoof, zodat we de diverse thema’s/portefeuilles van het raadswerk konden verdelen. De fractieleden zijn gemotiveerd, gezond en hebben tijd om het raadswerk te doen, dus als fractievoorzitter kan ik mijn niets beters wensen.

 

 

Wat zijn de uitdagingen de komende jaren?

Het belangrijkste als gemeente is wel hoe we dienstbaar kunnen zijn aan de mensen en bescherming kunnen bieden aan de kwetsbaren.

Hoe kunnen we onze gemeente zo inrichten dat er voor een ieder die dit nodig heeft persoonlijk contact mogelijk is en niet enkel digitaal. Dat er één loket is waar onze inwoner terecht kan met alle vragen, een luisterend oor en een vraagbaak die samen met de inwoner aan de slag gaat.

Er komen grote uitdagingen aan, ook terreinen waar je als raadslid vaak een leek bent. We moeten samen met het college en ambtelijk apparaat, zoeken naar het beste voor onze gemeente, onze inwoners. Ik noem er maar een paar: de energietransitie met doelstellingen voor 2030 en voor 2050; de nieuwe Omgevingswet die in 2022 ingevoerd gaat worden; het sociale domein (Jeugd, ouderen en kwetsbaren) goed en betaalbaar houden; burgerparticipatie bevorderen; arbeidsmigranten huisvesten, wat hebben we ze nodig voor onze economie!; PFAS in de Westerschelde…. En tenslotte de vergrijzing van onze samenleving met alle uitdagingen daaromtrent, ook niet onbelangrijk, en hoe deze groep ouderen blijven betrekken bij onze samenleving.

Kortom : voldoende aandachtspunten om onze raadstijd goed mee te vullen!

Ook de veranderingen in onze maatschappij, mede de laatste jaren door zo’n pandemie, waardoor er zoveel overhoop wordt gehaald, heel veel vastigheid wegvalt en iedereen worstelt met hoe nu verder.

Hoe gaan we om met de zichtbare tweedeling in onze maatschappij ? Gaan we dat gezamenlijk doen, de krachten bundelen als raadsfracties, of blijven we hangen in het oude, de coalitie-structuur. Worden we socialer of asocialer als gemeente? Gaan we zorgen voor onze naaste of is het ieder voor zich? Zijn de rijken bereid  te delen t.b.v. de zwakkeren/armen en kan de politiek daarbij ondersteunen?

Niemand heeft de wijsheid in pacht.  Politiek moet gaan over de verschillende ideeën, die er zijn om de Reimerswaalse samenleving tot bloei te brengen.  Niet enkel de financiën die de doorslag geven maar de vraagstukken  raadsbreed behandelen  (geen coalitie of oppositie) en de nieuwe uitdagingen zoveel als mogelijk met onze inwoners oppakken om een gezamenlijk  draagvlak te creëren en oplossingen te zoeken.

 

Wat verwacht je van de komende verkiezingen en hoe kan ChristenUnie bijdragen aan de bloei van de Reimerswaalse samenleving?

Daar wil en kan ik niet teveel op vooruit lopen. Als ChristenUnie raadslid geloof ik niet in een ’glazen bol‘ en ‘wishful thinking ‘ is ook niet echt mijn ding hoewel ik best een optimist en hoopvol ben voor de toekomst.

Vergeet niet dat de ChristenUnie in de oppositie werd gedwongen na de verkiezingen in 2018 ondanks dat wij de enige partij waren die er een raadszetel bij kreeg en de 3e partij van Reimerswaal werd. Dat ChristenUnie de derde partij van Reimerswaal werd was een grote verrassing en ik ga er vanuit dat we onze kiezers niet teleurgesteld hebben de afgelopen jaren. Wie weet hebben de kiezers van toen weer anderen aangestoken.

Ik denk wel dat ChristenUnie in de gemeenteraad een verschil maakt  en dat de burgers het de moeite waard vinden om op de ChristenUnie te stemmen. Politiek betekent in Reimerswaal vaak risicobeheersing, veel met het hoofd en veel minder vanuit het hart, waardoor kansen om de samenleving tot bloei te brengen blijven liggen.

De afgelopen jaren hebben we ons raadswerk heel serieus genomen,  hard gewerkt, maar ook veel plezier en ontspanning ervaren ondanks het gegeven dat een coalitie alles kan overrulen. Vanuit de oppositie heeft ChristenUnie maximaal meegedaan om ideeën in te brengen en plannen die de gemeente had beter te maken.

De voorbereiding voor deze verkiezingen is de combinatie van én een bekwaam bestuur, fractieondersteuners  én de gedrevenheid van je fractie om met elkaar een programma voor de komende jaren te schrijven en je als partij te onderscheiden, zonder te denken dat wij alle oplossingen zouden hebben.

Voor mij/ons  is het belangrijkst dat we, als ChristenUnie-mensen eenzelfde basis hebben, ons geloof, als fundament voor ons leven en ons handelen zodat je ook weer met nieuwe hoop naar de toekomst kunt kijken.

 

Verras ons tenslotte nog eens even?

ChristenUnie Reimerswaal denkt dat ze in de gemeenteraad een verschil maakt en dat de burgers het de moeite waard vinden om op de ChristenUnie te stemmen. Politiek betekent in Reimerswaal vaak risicobeheersing, waardoor veel kansen om de samenleving tot bloei te brengen blijven liggen. ChristenUnie focust vaak op de sociale kant van het gemeentelijk beleid, terecht want de overheid is er volgens de ChristenUnie om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, maar dit verrast dus niet echt….

Als ik nog een ander punt naar voren mag brengen: woningbouw! Veel mensen zijn op zoek naar een ander huis, maar de mogelijkheden om te bouwen/te verhuizen zijn zeer beperkt. Ik hoop dat de gemeente achter de schermen bezig geweest is met het verwerven van strategische grondposities en gebouwen, zodat de woningbouw voor onze inwoners, maar ook de bedrijventerreinen voor onze ondernemers, snel ontwikkeld kunnen worden. De zeer lage rente maakt het mogelijk en aantrekkelijk om geplande investeringen naar voren te halen en een stapje extra te doen. Naast de reguliere woningen betekent dit ook woningbouw voor eenpersoonshuishoudens (ouderen en jongeren!).
En dat niet alleen in de grotere kernen Krabbendijke, Kruiningen en Yerseke maar ook in de kleinere kernen Hansweert, Oostdijk, Rilland en Waarde.

 

Labels

« Terug