ANBI

Gegevens ANBI en giften

ANBI

Statutaire naam: Kiesvereniging ChristenUnie Reimerswaal 
RSIN: 812870529
KvK-nummer: KVK 22053644

Post- en bezoekadres

Enden 2
4413 HE Krabbendijke
secretaris@reimerswaal.christenunie.nl 

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag. Deze grondslag luidt als volgt: 

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in onze beginselverklaring.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

Inkomsten, beheer en besteding vermogen

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

 1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie
 2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting, jaarrekening en jaarverslag vastgesteld. De jongste jaarrekening vindt u onder het kopje 'actueel verslag'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.


Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Jaarverslagen

Het jaarverslag wordt opgesteld door de secretaris en vastgesteld door het bestuur. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de lokale afdeling.

 • Jaarverslag 2022
 • Jaarverslag 2021
 • Jaarverslag 2020
 • Jaarverslag 2019
 • Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. 

 • Financiële verantwoording 2022
 • Financiële verantwoording 2021
 • Financiële verantwoording 2020
 • Financiële verantwoording 2019
 • Financiële verantwoording 2018


Giftenreglement

De ChristenUnie heeft een giftenreglement, welke hier te lezen is.

Ontvangen giften 2022: …
Giften in euro's 2022: EUR 1.300
Giften boven EUR 4500 2022: geen