Verslag besluitraad 2 november 2021

IMG_1949donderdag 04 november 2021 08:33

Hierbij een kort verslag van de besluitraad van 2 november 2021.

Voor geïnteresseerden is de agenda van deze vergadering hier te raadplegen: https://reimerswaal.notubiz.nl/vergadering/857806/Besluitraad%2002-11-2021

Voorafgaand aan de raadsvergadering was er de gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met onze plaatsvervangende burgemeester mevr. P.M. van Wingerden-Boers i.v.m. het langzame herstel van onze burgemeester José van Egmond.

Zoals  gebruikelijk werd de vergadering naast een hartelijk welkom geopend met  een moment van gebed of bezinning.  Op de agenda stonden een aantal belangrijke zaken die uiteraard in de voorgaande thema- en opinieraden al uitvoerig waren besproken aangevuld met een aantal amendementen en moties.

Inzake deze besluitraad  een verslag van een aantal hoogtepunten als volgt :

Toeslagenaffaire

Als ChristenUnie hadden we begin dit jaar vragen gesteld inzake de toeslagenaffaire.

We wilden weten of bekend was of er ook gezinnen in onze gemeente getroffen waren hierdoor en welke acties het college ging ondernemen om deze gezinnen hulp te bieden.

Bij de vergaderstukken was een raadsmededeling waaruit bleek dat het om 27 gezinnen gaat in onze gemeente.

Er is een ‘contactpersoon zorg’ binnen de gemeente die, in overleg met deze gezinnen en de belastingdienst, ondersteuning verleent voor die gezinnen die hierbij ondersteuning willen hebben. Door de getroffen gezinnen wordt deze persoonlijke benadering en de handreiking erg op prijs gesteld.

Wij hebben gevraagd om de raad op de hoogte te blijven houden.

 

Motie ChristenUnie inzake gevaarlijke verkeerssituatie Oostelijke Kanaalweg – Vlake

Dit betreft een ontstane gevaarlijke verkeerssituatie specifiek voor de fietsers en in het bijzonder voor de familie Nelis. Het waterschap heeft deze Kanaalweg opgewaardeerd tot een autoweg waar nu 80 km /uur is toegestaan, zonder voorzieningen voor de fietsers.

Mevr Nelis was als inspreekster aanwezig en vertelde over de problemen die zij ondervindt omdat de enige veilige route als fietsster aan de andere zijde van de kanaaldijk ligt.

Ze kan die enkel bereiken door eerst de 80 km weg over te steken en vervolgens, via een trap de dijk op te klimmen en vervolgens een trap om de dijk weer af te dalen. Maar omdat mevrouw  ook al op leeftijd is wordt dit steeds moeilijker en met een e-bike zelfs onmogelijk (veel te zwaar).

Probleem is dat het waterschap eigenaar is van zowel de weg als de dijk en de gemeente Reimerswaal in deze helemaal afhankelijk is van het waterschap.

De motie werd met ruime meerderheid aangenomen en de wethouder kan aan de slag om samen met het waterschap aan een oplossing te werken. Wordt vervolgd ….

 

Hamerstukken

Tijdens de laatste opinieraad was al duidelijk dat er een aantal stukken waren waarover niet opnieuw gedebatteerd hoefde te worden en deze konden als ‘hamerstuk ‘ goedgekeurd worden.

 

Verklaring van geen bedenkingen Windpark ZE-BRA

Nadat alle woordvoerders van de fractie hun zegje hadden gedaan en toegelicht waarom ze met het raadsvoorstel wel of niet konden instemmen werd hierover gestemd. De ChristenUnie was de enige fractie die tegenstemde.

De redenen hiervoor waren de ingekomen reacties van o.a. de familie Willemsens Ossendrecht en Windstil Ossendrecht (groep verontruste inwoners) alsmede onze twijfel of de ingediende rapporten van de initiatiefnemers van het windpark Ze-Bra wel voldoen aan de nieuwe MER-voorschriften.

De Raad van State zal worden gevraagd te toetsen of inderdaad de vergunningaanvragen voldoen aan de laatste MER-voorschriften. Wanneer hierover een uitspraak komt is nu nog niet duidelijk.

 

Begroting 2022-2025 incl. 1e begrotingswijziging

Als ChristenUnie konden wij, naast een paar technische opmerkingen, instemmen met deze begroting. Ook hebben we onze dank uitgesproken richting het college en het ambtelijk apparaat voor al het verrichte werk voor deze begroting.

Ook onze dankbaarheid geuit dat de raad, samen met college, erin is geslaagd ook voor de komende jaren, een sluitende begroting op te stellen met ‘zwarte cijfers’, een positieve begroting.

Daarnaast mogen we in 2022 een eenmalige uitkering groot EUR 1,6 miljoen tegemoet zien van het rijk inzake de kosten jeugdzorg.

 

Keurig op tijd, we maken het wel eens later,  kon de voorzitter nog voor de klok van 22:00 uur de vergadering sluiten.

Onze complimenten aan mevrouw van Wingerden die ons als een ervaren voorzitter door de vergadering heeft geloodst.

Labels

« Terug