Programma

Hart voor de Samenleving!

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Reimerswaal

2014 - 2018

Inleiding

De ChristenUnie maakt al jaren deel uit van de gemeenteraad in Reimerswaal. We geloven in ons standpunt en we staan voor de christelijk waarden: betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap. Wij willen graag en met overtuiging ons grote voorbeeld, Jezus Christus, de Zoon van God, volgen én onze naaste liefhebben als onszelf.

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten we ons inspireren door het Woord van God, de Bijbel. Hierin gaat het onder andere over mensen, over samenleven en over de overheid. We volstaan met het noemen van één citaat uit het Bijbelboek Zacharia. In hoofdstuk 7 staat in de verzen 9 en 10: Dit zegt de HEER van de hemelse machten: "Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen."

Wij voelen ons geroepen om het voorbeeld van Gods Zoon, Jezus Christus, te volgen. Hij is onze motivatie om ons in te zetten voor zwakken en hulpbehoevenden in de samenleving en om te gaan en te staan voor recht en gerechtigheid.

Het verkiezingsprogramma 2014-2018 van ChristenUnie Reimerswaal

Tijdens het samenstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we doelbewuste keuzes gemaakt. Er spelen veel thema’s binnen de gemeente Reimerswaal, zoals:

 • leefbaarheid in de kernen;
 • goed openbaar vervoer;
 • goed onderwijs;
 • zorg dichtbij huis;
 • betaalbare woningen, enz.

Deze thema’s zijn voor ons zo vanzelfsprekend dat we ze niet uitgebreid hebben opgenomen in dit programma. In plaats daarvan hebben we een aantal actuele onderwerpen gekozen waar de ChristenUnie duidelijke herkenbaar wil zijn en waar we de komende periode voor willen gaan.

Om diezelfde reden hebben we ervoor gekozen om uitsluitend de landelijke thema´s van de ChristenUnie op te nemen, waar deze actueel zijn voor onze gemeente. Vanzelfsprekend staat de ChristenUnie pal achter de fracties in Eerste en Tweede Kamer. Maar om de inwoners van Reimerswaal zo goed mogelijk bij de politiek te betrekken, focussen we in dit verkiezingsprogramma op thema’s, die in onze gemeente actueel zijn.

1. Kiezen voor de burgers
2. Kiezen voor de jeugd
3. Kiezen voor de senioren
4. Kiezen voor de kwetsbaren
5. Kiezen voor ruimte in Reimerswaal
6. Kiezen voor de ondernemer
7. Kiezen voor zelfstandigheid
8. Kiezen voor naleving
9. Kiezen voor duurzaamheid
10. Kiezen voor de kernen
Tot slot

 

1. Kiezen voor de burgers

De gemeente, dat zijn we samen.
De ChristenUnie gaat en staat voor een positieve burgerbenadering. De gemeente is in veel gevallen het eerste of meest nabije en concrete contact van een burger met de overheid. De ChristenUnie wil dat burgers zich niet primair opstellen als klant of rechthebbende, maar verantwoordelijkheid nemen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken.

Van de overheid verwachten we een open en constructieve houding richting initiatieven van burgers, vooral als die het algemeen belang op het oog hebben, zoals op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Hierin past een overheid die meedenkt en faciliteert. Van burgers verwachten wij dat ze een bijdrage leveren aan hun eigen leefomgeving en leefklimaat.

De ChristenUnie wil de samenwerking tussen de dorpsraden en de gemeenteraad stimuleren.

2. Kiezen voor de jeugd

Speeltuin in Reimerswaal.
Het gezin is vanuit onze visie dé basis voor een gezonde en vitale samenleving. Soms kan het echter zijn dat ouders en/of jongeren extra ondersteuning nodig hebben. Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet een duidelijke, laagdrempelige en veilige plek in de gemeente zijn waar wordt samengewerkt om de vragen of problemen van jongeren en hun opvoeders op te lossen.
De gemeente Reimerswaal kenmerkt zich door een jonge bevolking. Er zijn veel kinderen en veel jongeren. Al jaren leeft de wens voor een speeltuin in Reimerswaal. Maar helaas is het nog niet gelukt. De ChristenUnie gaat voor een gezonde leefomgeving voor de jeugd. Wij gaan ervoor zorgen dat die speeltuin er alsnog komt.

De jeugdzorg valt per 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. De overdracht van de bevoegdheid van de provincie naar de gemeenten dient voor de jongeren niet merkbaar te zijn. De zorg voor het kind staat voor onze fractie centraal. Gelet op de beperkte schaal van onze gemeente vinden wij het verstandig om op dit thema samen te werken met andere gemeenten op Zeeuwse schaal.

De ChristenUnie gaat ook voor deugdelijke voorzieningen voor de oudere jeugd. We zetten in ons voor behoud van de kwaliteit van de skatebanen. De jongerenwerker moet actief blijven, zodat acties en activiteiten goed gecoördineerd worden.

3. Kiezen voor de senioren

Ouderen Ontmoetingsplaatsen voor senioren.
Ouderen hebben verworven rechten op een plek in de samenleving. De ChristenUnie gaat voor een georganiseerde Ouderen Ontmoetingsplaats in elke kern aangevuld met, indien nodig, een ouderenwerker voor de coördinatie. Er dient extra aandacht te zijn voor ouderen die eenzaam zijn. En zorg voor mensen die langer thuis blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Ouderen mogen niet de dupe worden van de economische zware tijden.

4. Kiezen voor de kwetsbaren

Geen verdere bezuinigingen op kwetsbare groepen.
De ChristenUnie zet zich in om kwetsbaren binnen onze de samenleving in deze tijd van extra bezuinigingen niet nog financieel zwaarder te belasten. Wij staan voor een beleid dat zij zo veel en zo gelijkwaardig mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij.

5. Kiezen voor ruimte in Reimerswaal

Behoud van landbouwgronden en natuurgebieden.
De gemeente Reimerswaal kenmerkt zich door ruimte. Ruimte om te leven, ruimte om te werken en ruimte om tot rust te komen. De ChristenUnie gaat voor Reimerswaal met behoud van ruimte. Ruimte waarderen wij als waardevol en schoon. Dit betekent dat we zuinig zijn op onze landbouwgronden en natuurgebieden.

6. Kiezen voor de ondernemer

Alert op de mosselsector, de bedrijventerreinen en de kleine kernen.
De mosselsector lijkt in iets rustiger ‘zeewater’ te zijn gekomen. Maar soms bedriegt de schijn. De ChristenUnie gaat voor duurzaam ondernemerschap. De ChristenUnie blijft alert om te voorkomen dat de mosselsector de nek wordt omgedraaid.

 Ondernemers hebben de ruimte op de 5 bestaande bedrijventerreinen. Deze ruimte moet efficiënt en zorgvuldig worden gebruikt. Verder stelt de gemeente zich coöperatief op en zoekt samen met de ondernemer naar de realisatiemogelijkheden van de plannen van ondernemers. Een goed ondernemersklimaat betekent voor de ChristenUnie overigens niet dat er dus altijd toestemming gegeven wordt voor uitbreiding. Elk verzoek zal worden gewogen. We willen geen roofbouw plegen op mensen en/of de omgeving. Bij de Provincie Zeeland willen we aankaarten dat de regels voor kleine(re) ondernemers worden versoepeld zodat het voor hen makkelijker wordt om zich te vestigen in de dorpskernen en/of het buitengebied. Hiermee wordt de leefbaarheid bevorderd en de vitaliteit van het platteland versterkt.

7. Kiezen voor zelfstandigheid

Baas in eigen gemeente.
Reimerswaal is een zelfstandige gemeente. De ChristenUnie gaat voor behoud van deze zelfstandigheid. We willen samenwerken waar dit nuttig en/of kostenverlagend is dan wel om het aanbod van dienstverlening te vergroten.

8. Kiezen voor naleving

Doen wat je zegt.
De ChristenUnie gaat voor naleving en uitvoering van afgesproken wetten, regels en plannen. Concreet noemen we de gemaakte afspraken over huisvesting van buitenlandse werknemers, bouwvergunningen voor kantoren op industrieterreinen en de terugkoppeling over alle beloofde acties en evaluaties in de gemeenteraadsvergaderingen.

De ChristenUnie verwacht van het College van Burgemeester en Wethouders dat men doet wat men zegt, dat kansen en subsidies gepakt worden en dat er inspirerend leiderschap en daadkracht wordt getoond.

9. Kiezen voor duurzaamheid

Duurzaam wonen, werken en leven.
Verduurzaming is niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Soms is het financieel moeilijk, maar duurzaamheid mag geen sluitpost op de begroting zijn.

De ChristenUnie zet zich in voor:

 • Duurzaam bouwen en wonen (onder ander bouwen in eigen beheer door particulieren, levensloopbestendige woningen, etc.);
 • Een voorbeeldfunctie van de gemeente door bij aanbestedingen die de gemeente doet, niet alleen te kijken naar de laagste prijs maar ook naar duurzaamheid;
 • Stimulering van de werkgelegenheid door middel van het verstrekken van duurzaamheidsleningen, waardoor particuliere huiseigenaren, verenigingen en stichtingen tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen om dat bij regionale aannemers te besteden voor het energiezuiniger maken van gebouwen en woningen. Hiermee blijft maatschappelijk geld in de eigen gemeenschap.

10. Kiezen voor de kernen

Kernachtig.
De ChristenUnie zet zich in voor:

 • Een speeltuin voor de jeugd van Reimerswaal;
 • Een bibliotheekvoorziening in elke kern van de gemeente;
 • Actiever werk maken van het opknappen van lege inbreidingslocaties met beplanting of met bebouwing in alle kernen;
 • Goed beheer en onderhoud van winkelstraten in alle kernen;
 • Koppeling van toerisme en de Ooster- en Westerschelde door het voorzieningenniveau omhoog te brengen, zoals het aanbrengen van zitbanken, tafels, informatieborden alsook het aanleggen van mooie fiets-, wandel- en ruiterroutes.

 De kernen in Reimerswaal zijn uniek. De ChristenUnie wil in goed overleg met de dorpsraden de knelpunten in de kernen aanpakken. Hieronder volgen per kern enkele aandachtspunten als voorbeeld:

 Hansweert

 • Oplossing zoeken voor de watergebonden bedrijven;
 • Plan Verbeem uit de kast halen ;
 • Realisatie van een kleine jachthaven.

 Krabbendijke en Oostdijk

 • Regelmatig onderhoud en schoonmaken van het strand;
 • Veiliger maken van de doorgaande Dorpsstraat vooral in de buurt van winkels;
 • Oplossen van de parkeerproblemen.

 Kruiningen

 • Behoud van zwembad Den Inkel;
 • Geld voor herinrichting ook daadwerkelijk besteden aan verbetering van de dorpskern;
 • Verbeteren van de verbindingswegen tussen de dorpskern en de wijk Kruse Veer.

 Rilland-Bath           

 • Ruimte voor geluidssportcentrum ;
 • Bestemming voor Bathsewegkerk;
 • Géén uitbreiding glastuinbouw.

Waarde

 • Realisatie van ruiterpaden in de omgeving van Waarde en deze verbinden met Den Inkel
 • Verbeteren van de verbinding tussen de dorpskern en de Westerschelde

 Yerseke

 • Zo spoedig mogelijk realiseren van een nieuw dorpshuis als vervanging van De Zaete;
 • Doorgaan met gebiedsontwikkeling: d.w.z. behoud van de schaal- en schelpdierensector gecombineerd met stimulering van het toerisme;
 • Nog veiliger maken van de toegangsdijk naar het dorp, zoals een fietstunnel onder de toegangsdijk;
 • Yerseke als handelscentrum en kenniscentrum voor schaal- en schelpdieren;
 • Regelmatig onderhoud en schoonmaken van het strand en verbeteren van de ‘platberm’ aan de buitenzijde van de dijk.

 Tot slot

Spreekt dit verkiezingsprogramma u aan? Breng dan op 19 maart 2014 uw stem uit op de ChristenUnie! Uw inbreng is welkom via de personen op de Kieslijst. 2014-2018 of via www.reimerswaal.christenunie.nl.