Verslag vergadering opinie- en besluitraad 26 maart 2024

IMG_1949maandag 01 april 2024 12:38

Hierbij enkele aandachtspunten vanuit de opinie- en besluitraad 26 maart 2024.

Voor geïnteresseerden is de agenda van deze vergadering hier te raadplegen: https://reimerswaal.raadsinformatie.nl/vergadering/1161194

Deze vergader werden veel agendapunten / onderwerpen als ‘hamerstuk ‘ behandeld.

Als over een bepaald onderwerp  geen verdere uitleg of debat nodig is en door iedere fractie is goedgekeurd, wordt het behandeld als ‘hamerstuk’, dit scheelt vergadertijd én zo blijft er meer tijd over om dieper op andere onderwerpen in te gaan, zonder op de klok te hoeven letten.

De vergadering begon om 19:30 met de gebruikelijke opening door de voorzitter, moment van stilte of gebed en vaststellen van de agenda.

Voor het spreekrecht had dhr van Koeveringe zich aangemeld namens stichting Davogé. Deze  stichting heeft als doel om ieder jaar een activiteitendag te organiseren waarop mensen met een beperking centraal staan. Echter bleek het lastig bij het aanvragen van een vergunning voor de geplande dag 2024 vanwege de veiligheidsnormen door de VRZ (Veiligheids Regio Zeeland). De VRZ geeft advies bij grootschalige evenementen aan de gemeente inzake de vereiste veiligheidsmaatregelen en dhr van Koeveringe kwam zijn beklag doen dat hij de eisen nu zo streng vond dat het (bijna) onmogelijk is om dan zo’n evenement te houden waar zo’n 250 mensen met een beperking naar toe komen. De verantwoordelijk portefeuillehouder, onze burgemeester van Egmond, beloofde opnieuw hiernaar te kijken en met dhr van Koeveringe verder  te bespreken maar hield wel staande dat veiligheid voorop staat, zeker bij deze kwetsbare groep met een beperking.

Agendapunt 4 de rondvraag  bleek achteraf behoorlijk wat tijd te kosten, 41 minuten,  en de onderwerpen die door de verschillende partijen werden ingebracht ging over verkeerssituaties, vermeende extreme OZB verhogingen Sabewa (toegelicht door wethouder van der Hoest op academisch niveau) , de fluitende TenneT elektriciteitsmasten, veiligheid bomen bij storm (is onze  gemeente goed verzekerd), de verloederde gymzaal in Krabbendijke, het niet branden van lichtmasten en de ‘belevingsroute Yerseke Moer’.

Als hamerstuk werd aangemerkt het bestemmingsplan Hogeweg 1 Yerseke, de budgetoverheveling, Besluitenlijst en het bestemmingsplan Oomshoekseweg.

Wat wij als ChristenUnie als agendapunten belangrijk vonden en aanvullende informatie wensten van de wethouders waren de volgende zaken:

(7) Woon(zorg)visie De Bevelanden 2024-2028 en wederom aandacht gevraagd om alles in het werk te stellen om sneller te kunnen bouwen. En hoe staat het met de tiny houses of mogelijk tijdelijke containerunits om woonruimte te creëren?

(8) N.a.v. deze nieuwe WMO-verordening vroegen wij de wethouder of de wijzigingen enkel kwamen omdat het te veel kost allemaal en of dan de kwaliteit nog overeind blijft. Ook waren we benieuwd in hoeverre de WMO-medewerkers hierbij werden betrokken en waar de PGB’rs terecht kunnen (bezwarencommissie?) mochten zij het met deze nieuwe ‘spelregels‘ niet eens zijn.

Bij de ingekomen stukken (12.D) een brief van Alzheimer Nederland met informatie dat in de gemeente Reimerswaal het aantal mensen met dementie de komende 6 jaren met +33% zal toenemen. Als ChristenUnie vroegen wij de wethouder hoe onze gemeente omgaat met  deze ontwikkeling en zijn wij ook op termijn een ‘dement-vriendelijke’ gemeente.

Verder als raad nog gesproken over de thema’s vuurwerkoverlast (13.B), afgekeurde PMD-zakken (13.D) alsmede een ingediende motie (17)  waarin alle overheidsinstanties in den lande wordt opgeroepen om er voor te zorgen dat er in Rotterdam een opleiding gaat komen voor tandartsen, waar een (groot) tekort aan dreigt voor de komende jaren.

Labels

« Terug